Go to site main page,
Go to China Resources main page
Go to Index to Tables.
File Created: 2002-03-05
Data Revised: 2002-03-05
File last modified:

DecorativeGraphic
bildo bildo

Table of Chinese Imperial Reigns (6)

Historical Overview


 1. The Pre-Imperial (Feudal) Era (Periods 1-4)
  (Prehistory through the Warring States, ending in 222 BC)
 2. Early Imperial Era (Periods 5-6)
  (Qín & Hàn dynasties, 221 BC - AD 220)
 3. First Intermediate Era (Periods 7-10) (AD 220-581)
 4. Middle Imperial Era (Periods 11-12)
  (Suí and Táng dynasties, AD 581-907)
 5. Second Intermediate Era (Periods 13-14) (AD 907-979)
 6. Third Imperial Era (Periods 15-19)
  (Sòng through Yuán dynasties, AD 960-1367)
 7. Early Modern & Post-Imperial Eras (Periods 20-23)
  (Míng dynasty through Post-Imperial Period, AD 1368 to present)

 8. Return to Explanation page
 9. Return to main China page

Return to top.


15. The Sòng Dynasty

Dynasty CodeReign CodeDynastyEmperor's Temple
Name
StartEnd
15a 0Sòng 9601279
15b 0Běi sòng 北宋9601127
15b 1Tài zǔ 太祖960976
15b 2Tài zōng 太宗976997
15b 3Zhēn zōng 真宗9971022
15b 4Rén zōng 仁宗10221063
15b 5Yīng zōng 英宗10631067
15b 6Shén zōng 神宗10671085
15b 7Zhé zōng 哲宗10851100
15b 8Huī zōng 徽宗11001125
15b 9Qīn zōng 欽宗 钦宗11251127
15c 0Nán sòng 南宋11271279
15c 1Gāo zōng 高宗11271162
15c 2Xiào zōng 孝宗11621189
15c 3Guāng zōng 光宗11891194
15c 4Níng zōng 寧宗 宁宗11941224
15c 5Lǐ zōng 理宗12241264
15c 6Dù zōng 度宗12641274
15c 7Gōng dì 恭帝12741276
15c 8Duān zōng 端宗12761278
15c 9Dì bǐng 帝昺12781279

Return to top.

16. The Liáo Dynasty

Dynasty CodeReign CodeDynastyEmperor's Temple
Name
StartEnd
16a 0Liáo (Caution: Term often reserved for dynasty 16b!) 9471202
16b 0Dōng liáo 東遼 东辽 (= Liáo = Qì dān 契丹)9471125
16b 1Tài zǔ 太祖907926
16b 2Tài zōng 太宗926947
16b 3Shì zōng 世宗947951
16b 4Mù zōng 穆宗951969
16b 5Jǐng zōng 景宗969982
16b 6Shèng zōng 聖宗 圣宗9821031
16b 7Xīng zōng 興宗 兴宗10311055
16b 8Dào zōng 道宗10551101
16b 9Tiān zuò 天祚11011125
16c 0Xī liáo 西遼 西辽11251201
16c 1Dé zōng 德宗11241135
16c 2Gǎn tiān hòu 感天后11361141
16c 3Rén zōng 仁宗11421154
16c 4Chéng tiān hòu 承天后11541167
16c 5Mò zhǔ 末主 末主11681199

Return to top.

17. The Xī xià Dynasty

Dynasty CodeReign CodeDynastyEmperor's Temple
Name
StartEnd
17a 0Xī xià 西夏10321227
17a 1Jǐng zōng 景宗10321048
17a 2Yì zōng 毅宗10481068
17a 3Huì zōng 惠宗10681086
17a 4Chóng zōng 崇宗10861139
17a 5Rén zōng 仁宗11391194
17a 6Huán zōng 桓宗11941206
17a 7Xiàng zōng 襄宗12061211
17a 8Shén zōng 神宗12111223
17a 9Xiàn zōng 獻宗 献宗12231226
17a 10Lǐ xiàn 李晛12261227

Return to top.

18. The Jīn Dynasty

Dynasty CodeReign CodeDynastyEmperor's Temple
Name
StartEnd
18a 0Jīn 11151234
18a 1Tài zǔ 太祖11151123
18a 2Tài zōng 太宗11231135
18a 3Xī zōng 熙宗11351149
18a 4Hǎi líng wáng 海陵王11491161
18a 5Shì zōng 世宗11611189
18a 6Zhāng zōng 章宗11891208
18a 7Wēi shào wáng 衛紹王 卫绍王12081213
18a 8Xuān zōng 宣宗12131223
18a 9Āi zōng 哀宗12231234
18a 10Mò dì 末帝12331234

Return to top.

19. The Yuán Dynasty

19a 0Yuán 12771367
19a 1Tài zǔ 太祖12061227
19a 2Tài zōng 太宗12291241
19a 3Tài zōng qī 太宗妻12411246
19a 4Dìng zōng 定宗12461248
19a 5Dìng zōng qī 定宗妻12481251
19a 6Xiàn zōng 憲宗 宪宗12511260
19a 7Shì zōng 世宗12601294
19a 8Chéng zōng 成宗12941307
19a 9Wǔ zōng 武宗13071311
19a 10Rén zōng 仁宗13111320
19a 11Yīng zōng 英宗13201323
19a 12Tài zōng 泰宗13231329
19a 13Míng zōng 明宗13291329
19a 14Wén zōng 文宗13291332
19a 15Nìng zōng 甯宗 宁宗13321332
19a 16Shùn dì 順帝 顺帝13331367

Return to top.


 1. The Pre-Imperial (Feudal) Era (Periods 1-4)
  (Prehistory through the Warring States, ending in 222 BC)
 2. Early Imperial Era (Periods 5-6)
  (Qín & Hàn dynasties, 221 BC - AD 220)
 3. First Intermediate Era (Periods 7-10) (AD 220-581)
 4. Middle Imperial Era (Periods 11-12)
  (Suí and Táng dynasties, AD 581-907)
 5. Second Intermediate Era (Periods 13-14) (AD 907-979)
 6. Third Imperial Era (Periods 15-19)
  (Sòng through Yuán dynasties, AD 960-1367)
 7. Early Modern & Post-Imperial Eras (Periods 20-23)
  (Míng dynasty through Post-Imperial Period, AD 1368 to present)

 8. Return to Explanation page
 9. Return to main China page

Return to top.