Go to site main page,
Go to China Resources main page
Go to Index to Tables.
File Created: 2002-03-05
Data Revised: 2002-03-05
File last modified:

DecorativeGraphic
bildo bildo

Table of Chinese Imperial Reigns (1)

Historical Overview


 1. The Pre-Imperial (Feudal) Era (Periods 1-4)
  (Prehistory through the Warring States, ending in 222 BC)
 2. Early Imperial Era (Periods 5-6)
  (Qín & Hàn dynasties, 221 BC - AD 220)
 3. First Intermediate Era (Periods 7-10) (AD 220-581)
 4. Middle Imperial Era (Periods 11-12)
  (Suí and Táng dynasties, AD 581-907)
 5. Second Intermediate Era (Periods 13-14) (AD 907-979)
 6. Third Imperial Era (Periods 15-19)
  (Sòng through Yuán dynasties, AD 960-1367)
 7. Early Modern & Post-Imperial Eras (Periods 20-23)
  (Míng dynasty through Post-Imperial Period, AD 1368 to present)

 8. Return to Explanation page
 9. Return to main China page

Return to top.


1. The Wǔ dì jì or Mythic Period of the Five Emperors

Dynasty CodeReign CodeDynastyEmperor's Temple
Name
StartEnd
01a0Wǔ dì jì 五帝紀 五帝纪-10000-2208
01a 1Tài hào 太昊
(= Fú Xī 伏羲)
-5000-4000
01a 2Yán dì 炎帝
(= Shén nóng 神農 神农)
-4000-3000
01a 3Huáng dì 黄帝
(= Xuān yuán 軒轅 轩辕)
-2697-2599
01a 4Shào hào 少昊-2598-2514
01a 5Zhuān xù 顓頊 颛顼-2514-2436
01a 6Dì kù 帝嚳 帝喾-2436-2366
01a 7Dì Zhì 帝摯 帝挚-2366-2357
01a 8Yáo 堯帝 尧帝-2357-2258
01a 9Shùn 舜帝-2257-2208

Return to top.

2. The Xià Dynasty

Dynasty CodeReign CodeDynastyEmperor's Temple
Name
StartEnd
02a 0Xià -2207-1766
02a 1Dà Yǔ 大禹-2207-2197
02a 2 -2197-2188
02a 3Tài kāng 太康-2188-2159
02a 4Zhòng kāng 仲康-2159-2146
02a 5Xiāng -2146-2118
02a 6Hán zhuó 寒浞-2118-2079
02a 7Shào kāng 少康-2079-2057
02a 8Zhù -2057-2040
02a 9Huái -2040-2014
02a 10Máng -2014-1996
02a 11-1996-1980
02a 12Bù jiàng 不降-1980-1921
02a 13Jiōng -1921-1900
02a 14Jǐn -1900-1879
02a 15Kǒng jiǎ 孔甲-1879-1848
02a 16Gāo -1848-1837
02a 17 -1837-1818
02a 18Jié guǐ 桀癸-1818-1766

Return to top.

3. The Shāng Dynasty

Dynasty CodeReign CodeDynastyEmperor's Temple
Name
StartEnd
03a 0Shāng -1765-1122
03a 1Tiān yǐ 天乙 = [Chéng] Tāng 成湯 成汤-1765
03a 2Tài dīng 太丁-1759
03a 3Wài bǐng 外丙-1759-1757
03a 4Zhòng rén 仲壬-1757-1753
03a 5Tài jiǎ 太甲-1753-1720
03a 6Wù dīng 沃丁-1720-1691
03a 7Tài gēng 太庚-1691-1666
03a 8Xiǎo jiǎ 小甲-1666-1649
03a 9Yōng jǐ 雍己-1649-1637
03a 10Tài wù 太戊-1637-1562
03a 11Zhòng dīng 仲丁-1562-1549
03a 12Wài rén 外壬-1549-1534
03a 13Hé dǎn jiǎ 河亶甲-1534-1525
03a 14Zǔ yǐ 祖乙-1525-1506
03a 15Zǔ xīn 祖辛-1506-1490
03a 16Wù jiǎ 沃甲-1490-1465
03a 17Zǔ dīng 祖丁-1465-1433
03a 18Nán gēng 南庚-1433-1408
03a 19Yáng jiǎ 陽甲 阳甲-1408-1401
03a 20Pán gēng 盤庚 盘庚-1401-1373
03a 21Xiǎo xīn 小辛-1373-1352
03a 22Xiǎo yǐ 小乙-1352-1324
03a 23Wǔ dīng 武丁-1324-1265
03a 24Zǔ gēng 祖庚-1265-1258
03a 25Zǔ jiǎ 祖甲-1258-1225
03a 26Lǐn xīn 廩辛 廪辛-1225-1219
03a 27Gēng dīng 庚丁-1219-1198
03a 28Wǔ yǐ 武乙-1198-1194
03a 29Wén dīng 文丁-1194-1191
03a 30Dì yǐ 帝乙-1191-1154
03a 31Dì xīn 帝辛 (= Zhòu ) -1154-1122
03b 0Yīn Shāng 殷商(Obsolete. = 03a.20-31)-1401-1122

Return to top.

4. The Zhōu Dynasty

Dynasty CodeReign CodeDynastyEmperor's Temple
Name
StartEnd
04a 0Zhōu (= Jī Zhōu 姬周代)-1121-222
04b 0Xī zhōu 西周-1121-771
04b 1Wǔ wáng 武王-1121-1115
04b 2Chéng wáng 成王-1115-1078
04b 3Kāng wáng 康王-1078-1052
04b 4Zhāo wáng 昭王-1052-1001
04b 5Mù wáng 穆王-1001-946
04b 6Gòng wáng 共王-946-934
04b 7Yì wáng 懿王-934-909
04b 8Xiào wáng 孝王-909-894
04b 9Yí wáng 夷王-894-878
04b 10Lì wáng 厲王 厉王-878-841
04b 11Gòng hé wáng 共和王-841-827
04b 12Xuān wáng 宣王-827-781
04b 13Yōu wáng 幽王-781-771
04c 0Dōng zhōu 東周 东周-770-256
04c 1Píng wáng 平王-770-719
04c 2Huán wáng 桓王-719-696
04c 3Zhuāng wáng 莊王 庄王-696-681
04c 4Xī wáng 僖王-681-676
04c 5Huì wáng 惠王-676-651
04c 6Xiāng wáng 襄王-651-618
04c 7Qīng wáng 頃王 顷王-618-612
04c 8Kuāng wáng 匡王-612-606
04c 9Dìng wáng 定王-606-685
04c 10Jiǎn wáng 簡王 简王-685-571
04c 11Líng wáng 靈王 灵王-571-544
04c 12Jǐng wáng 景王-544-519
04c 13Jìng wáng 敬王-519-475
04c 14Yuán wáng 元王-475-468
04c 15Zhēn dìng wáng 貞定王 贞定王-468-440
04c 16Kǎo wáng 考王-440-425
04c 17Wēi liè wáng 威烈王-425-401
04c 18Ān wáng 安王-401-375
04c 19Liè wáng 烈王-375-368
04c 20Xiǎn wáng 顯王 显王-368-320
04c 21Shèn chìng wáng 慎靜王 慎静王-320-314
04c 22Nǎn wáng 赧王-314-256
04c 23Dōng zhōu jūn東周君 东周君-256-249
04d 0Chūn qiū 春秋
or Spring & Autumn
-722-481
04d 1Qí Huán gōng 薺桓公 荠桓公-685-643
04d 2Qín Mù gōng 秦穆公-659-621
04d 3Sòng Xiāng gōng 宋襄公-650-637
04d 4Jìn Wén gōng 晉文公 晋文公-635-628
04d 5Chǔ Zhuāng gōng 楚莊公 楚庄公-613-591
04e 0Zhàn guó 戰國 战国
or Warring States
-403-222

Return to top.


 1. The Pre-Imperial (Feudal) Era (Periods 1-4)
  (Prehistory through the Warring States, ending in 222 BC)
 2. Early Imperial Era (Periods 5-6)
  (Qín & Hàn dynasties, 221 BC - AD 220)
 3. First Intermediate Era (Periods 7-10) (AD 220-581)
 4. Middle Imperial Era (Periods 11-12)
  (Suí and Táng dynasties, AD 581-907)
 5. Second Intermediate Era (Periods 13-14) (AD 907-979)
 6. Third Imperial Era (Periods 15-19)
  (Sòng through Yuán dynasties, AD 960-1367)
 7. Early Modern & Post-Imperial Eras (Periods 20-23)
  (Míng dynasty through Post-Imperial Period, AD 1368 to present)

 8. Return to Explanation page
 9. Return to main China page

Return to top.