Go to site main page,
Go to China Resources main page
Go to Index to Tables.
File Created: 2002-03-05
Data Revised: 2002-03-05
File last modified:

DecorativeGraphic
bildo bildo

Table of Chinese Imperial Reigns (5)

Historical Overview


 1. The Pre-Imperial (Feudal) Era (Periods 1-4)
  (Prehistory through the Warring States, ending in 222 BC)
 2. Early Imperial Era (Periods 5-6)
  (Qín & Hàn dynasties, 221 BC - AD 220)
 3. First Intermediate Era (Periods 7-10) (AD 220-581)
 4. Middle Imperial Era (Periods 11-12)
  (Suí and Táng dynasties, AD 581-907)
 5. Second Intermediate Era (Periods 13-14) (AD 907-979)
 6. Third Imperial Era (Periods 15-19)
  (Sòng through Yuán dynasties, AD 960-1367)
 7. Early Modern & Post-Imperial Eras (Periods 20-23)
  (Míng dynasty through Post-Imperial Period, AD 1368 to present)

 8. Return to Explanation page
 9. Return to main China page

Return to top.


13. The Wǔ dài or Five Kingdoms

Dynasty CodeReign CodeDynastyEmperor's Temple
Name
StartEnd
13a 0Wǔ dài (north only) 五代907960
13b 0Hòu liáng (Caution: NOT = 10f!) 後梁 后梁907923
13b 1Tài zǔ 太祖907912
13b 2Yǐng wáng 郢王912913
13b 3Mò dì 末帝913923
13b 3Jūn wáng 均王 (= Mò dì) 末帝913923
13c 0Hòu táng 後唐 后唐923936
13c 1Zhuāng dì 莊帝 庄帝923926
13c 2Míng dì 明帝926933
13c 3Mǐn dì 閔帝 闵帝933934
13c 4Fèi dì 廢帝 废帝934936
13d 0Hòu jìn 後晉 后晋936946
13d 1Gāo zǔ 高祖936942
13d 2Qí wáng yǐn dì 薺王隱帝 荠王隐帝942946
13e 0Hòu hàn 後漢 后汉947950
13e 1Gāo zǔ 高祖947948
13e 2Yǐn dì 隱帝 隐帝948950
13f 0Hòu zhōu 後周 后周951960
13f 1Tài zǔ 太祖951954
13f 2Shì zōng 世宗954959
13f 3Gōng dì 恭帝959960

Return to top.

14. The Shí guó or Ten States

Dynasty CodeReign CodeDynastyEmperor's Temple
Name
StartEnd
14a 0Shí guó (south only) 十國 十国902979
14b 0Huái nán 淮南 (= Wú )902937
14b 1Tài zǔ 太祖902905
14b 2Liè zǔ 烈祖905908
14b 3Gāo zǔ 高祖908920
14b 4Ruì dì 睿帝920937
14c 0Qián shǔ 前蜀907925
14c 1Gāo zǔ 高祖901918
14c 2Hòu zhǔ 後主 后主918925
14d 0Wú yuè 吳越 吴越908978
14d 1Wǔ sù wáng 武肅王 武肃王902932
14d 2Wén mù wáng 文穆王932941
14d 3Zhōng xiàn wáng 忠憲王 忠宪王941947
14d 4Zhōng yì wáng 忠懿王947978
14e 0Mǐn 909946
14e 1Tài zǔ 太祖909925
14e 2Sī zōng 思宗925926
14e 3Huì zōng 惠宗927935
14e 4Kāng zōng 康宗935939
14e 5Jǐng zōng 景宗939944
14e 6Gōng yì wáng 恭懿王942944
14f 0Nán hàn 南漢 南汉917971
14f 1Liè zōng 烈宗909911
14f 2Gāo zǔ 高祖911942
14f 3Shāng dì 殤帝 殇帝942943
14f 4Zhōng zōng 中宗943958
14f 5Hòu zhǔ 後主 后主958971
14g 0Jīng nán 荆南 (Nán píng 南平)925963
14g 1Wǔ xìn wáng 武信王925927
14g 2Wén xiàn wáng 文憲王 文宪王927948
14g 3Zhēn yì wáng 貞懿王 贞懿王948960
14g 4Gāo bǎo xù 高保勗 高保勖960962
14g 5Gāo jì chōng 高繼沖 高继冲962962
14h 0Chǔ 927951
14h 1Wǔ mù wáng 武穆王907930
14h 2Héng yáng wáng 衡陽王 衡阳王930932
14h 3Wén zhāo wáng 文昭王932947
14h 4Fèi wáng 廢王 废王947950
14h 5Gōng xiào wáng 恭孝王950951
14h 6Mǎ xī chóng 馬希崇 马希崇951951
14i 0Hòu shǔ 後蜀 后蜀934965
14i 1Gāo zǔ 高祖933934
14i 2Hòu zhǔ 後主 后主934965
14j 0Nán táng 南唐937975
14j 1Liè zǔ 烈祖937943
14j 2Yuan zōng 元宗943961
14j 3Hòu zhǔ 後主 后主961975
14k 0Běi hàn 北漢 北汉951979
14k 1Shì zǔ 世祖951954
14k 2Ruì zōng 睿宗954968
14k 3Yīng wǔ dì 英武帝968979

Return to top.


 1. The Pre-Imperial (Feudal) Era (Periods 1-4)
  (Prehistory through the Warring States, ending in 222 BC)
 2. Early Imperial Era (Periods 5-6)
  (Qín & Hàn dynasties, 221 BC - AD 220)
 3. First Intermediate Era (Periods 7-10) (AD 220-581)
 4. Middle Imperial Era (Periods 11-12)
  (Suí and Táng dynasties, AD 581-907)
 5. Second Intermediate Era (Periods 13-14) (AD 907-979)
 6. Third Imperial Era (Periods 15-19)
  (Sòng through Yuán dynasties, AD 960-1367)
 7. Early Modern & Post-Imperial Eras (Periods 20-23)
  (Míng dynasty through Post-Imperial Period, AD 1368 to present)

 8. Return to Explanation page
 9. Return to main China page

Return to top.