Go to site main page,
Go to China Resources main page
Go to Index to Tables.
File Created: 2002-03-05
Data Revised: 2002-03-05
File last modified:

DecorativeGraphic
bildo bildo

Table of Chinese Imperial Reigns (3)

Historical Overview


 1. The Pre-Imperial (Feudal) Era (Periods 1-4)
  (Prehistory through the Warring States, ending in 222 BC)
 2. Early Imperial Era (Periods 5-6)
  (Qín & Hàn dynasties, 221 BC - AD 220)
 3. First Intermediate Era (Periods 7-10) (AD 220-581)
 4. Middle Imperial Era (Periods 11-12)
  (Suí and Táng dynasties, AD 581-907)
 5. Second Intermediate Era (Periods 13-14) (AD 907-979)
 6. Third Imperial Era (Periods 15-19)
  (Sòng through Yuán dynasties, AD 960-1367)
 7. Early Modern & Post-Imperial Eras (Periods 20-23)
  (Míng dynasty through Post-Imperial Period, AD 1368 to present)

 8. Return to Explanation page
 9. Return to main China page

Return to top.


7. The Sān guó or Three Kingdoms

Dynasty CodeReign CodeDynastyEmperor's Temple
Name
StartEnd
07a 0Sān guó 三國 三国220280
07b 0Wèi 220265
07b 1Wén dì 文帝220226
07b 2Míng dì 明帝226239
07b 3Fèi dì 廢帝 废帝239254
07b 4Shào dì 少帝254260
07b 5Yuán dì 元帝260265
07c 0Shǔ hàn 蜀漢 蜀汉221263
07c 1Zhāo liè dì 昭烈帝221223
07c 2Hòu zhǔ 後主 后主223263
07d 0 222280
07d 1Dà dì 大帝222252
07d 2Fèi dì 廢帝 废帝252258
07d 3Jǐng dì 景帝258264
07d 4Mò dì 末帝264280
07e 0Liù cháo (Six Dynasties) 六朝
(This largely obsolete term refers collectively to dynasties 07d, 08c, 10c, 10d, 10e, 10g.)
222589

Return to top.

8. The Jìn Dynasty

Dynasty CodeReign CodeDynastyEmperor's Temple
Name
StartEnd
08a 0Jìn 265420
08b 0Xī jìn 西晉 西晋265316
08b 1Wǔ dì 武帝265290
08b 2Huì dì 惠帝290306
08b 3Huái dì 懷帝 怀帝306311
08b 4Mǐn dì 愍帝313316
08c 0Dōng jìn 東晉 东晋317420
08c 1Yuán dì 元帝317322
08c 2Míng dì 明帝322325
08c 3Chéng dì 成帝325342
08c 4Kāng dì 康帝342344
08c 5Mù dì 穆帝344361
08c 6Āi dì 哀帝361365
08c 7Dì yì 帝奕365371
08c 8Jiǎn wén dì 簡文帝 简文帝371372
08c 9Xiào wǔ dì 孝武帝372396
08c 10Ān dì 安帝396418
08c 11Gōng dì 恭帝418420

Return to top.

9. The Shí liù guó or Sixteen States

Dynasty CodeReign CodeDynastyEmperor's Temple
Name
StartEnd
09a 0Shí liù guó 十六國 十六国304439
09b 0Qián zhào 前趙 前赵 (= Hàn )304329
09c 0Chéng hàn 成漢 成汉302342
09d 0Qián yān 前燕348370
09e 0Hòu zhào 後趙 后赵319352
09f 0Qián qín 前秦351395
09g 0Qián liáng 前凉320376
09h 0Xī qín 西秦385431
09i 0Hòu liáng 後涼 后凉386403
09j 0Hòu qín 後秦 后秦384417
09k 0Hòu yān 後燕 后燕384409
09l 0Nán liáng 南涼 南凉397414
09m 0Běi liáng 北涼 北凉397439
09n 0Nán yān 南燕398410
09o 0Xī liáng 西涼 西凉400431
09p 0Dà xià 大夏 (= Xià )407431
09q 0Běi yān 北燕409436

Return to top.

10. The Nán běi cháo or Northern & Southern Dynasties

Dynasty CodeReign CodeDynastyEmperor's Temple
Name
StartEnd
10a 0Nán běi cháo 南北朝420589
10b 0Nán cháo 南朝420589
10c 0Liú sòng 劉宋 刘宋420479
10c 1Wǔ dì 武帝420422
10c 2Shào dì 少帝422424
10c 3Wén dì 文帝424453
10c 4Xiào wǔ dì 孝武帝453465
10c 5Fèi dì 廢帝 废帝465465
10c 6Míng dì 明帝465472
10c 7Cāng wú wáng 蒼梧王 苍梧王472477
10c 8Shùn dì 順帝 顺帝477479
10d 0 (= Nán qí 南薺 南荠)479502
10d 1Gāo dì 高帝479482
10d 2Wǔ dì 武帝482493
10d 3Yù lín wáng 鬱林王 郁林王493494
10d 4Hǎi líng wáng 海陵王494494
10d 5Míng dì 明帝494498
10d 6Dōng hūn hóu hòu 東昏侯后 东昏侯后498501
10d 7Hé dì 和帝501502
10e 0Liáng (= Nán liáng 南梁)502557
10e 1Wǔ dì 武帝 武帝502549
10e 2Jiǎn wén dì 簡文帝 简文帝549551
10e 3Yù zhāng wáng 豫章王551552
10e 4Yuán dì 元帝552554
10e 5Zhēn yáng hóu 貞陽侯 贞阳侯554555
10e 6Jìng dì 敬帝555557
10f 0Hòu liáng (Caution: NOT = 13b!) 後梁 后梁555587
10f 1Xuān dì 宣帝555562
10f 2Míng dì 明帝562586
10f 3Jǔ dì 莒帝586587
10g 0Chén 557589
10g 1Wǔ dì 武帝557559
10g 2Wén dì 文帝559566
10g 3Lín hǎi dì 臨海帝 临海帝566568
10g 4Xuān dì 宣帝568582
10g 5Hòu zhǔ 後主 后主582589
10h 0Běi cháo 北朝386581
10i 0Běi wèi 北魏386534
10i 1Dào wǔ dì 道武帝386409
10i 2Míng yuán dì 明元帝409423
10i 3Tài wǔ dì 太武帝423452
10i 4Nán ān wáng 南安王452452
10i 5Wén chéng dì 文成帝452465
10i 6Xiàn wén dì 獻文帝 献文帝465471
10i 7Xiào wén dì 孝文帝471499
10i 8Xuān wǔ dì 宣武帝499515
10i 9Xiào míng dì 孝明帝515528
10i 10Xiào zhuāng dì 孝莊帝 孝庄帝528xxx
10i 11Dōng hǎi wáng 東海王 东海王 (= Jìng dì 敬帝)530531
10i 12Jié mǐn dì 節閔帝 节闵帝531531
10i 13Chū dì 出帝531532
10i 13Ān dìng wáng 安定王 (= Chū dì 出帝) 531532
10i 14Xiào wǔ dì 孝武帝532534
10j 0Dōng wèi 東魏 东魏534550
10j 1Xiào jìng dì 孝靜帝 孝静帝534550
10k 0Xī wèi 西魏 535556
10k 1Wén dì 文帝535551
10k 2Fèi dì 廢帝 废帝551554
10k 3Gòng dì 恭帝554556
10l 0Běi qí 北齊 北齐550577
10l 1Wén xuān wáng 文宣王550559
10l 2Fèi dì 廢帝 废帝559560
10l 3Xiào zhāo dì 孝昭帝560561
10l 4Wǔ chéng dì 武成帝561565
10l 5Wēn gōng 温公565565
10l 5Hòu zhǔ 後主 后主 (= Wén gōng 溫公 温公)565576
10l 6Ān dé wáng 安德王576577
10l 7Yōu zhǔ 幼主577577
10m 0Běi zhōu 北周557581
10m 1Xiào mǐn dì 孝愍帝557557
10m 2Míng dì 明帝557560
10m 3Wǔ dì 武帝561578
10m 4Xuān dì 宣帝578579
10m 5Jìng dì 靜帝 静帝579581

Return to top.


 1. The Pre-Imperial (Feudal) Era (Periods 1-4)
  (Prehistory through the Warring States, ending in 222 BC)
 2. Early Imperial Era (Periods 5-6)
  (Qín & Hàn dynasties, 221 BC - AD 220)
 3. First Intermediate Era (Periods 7-10) (AD 220-581)
 4. Middle Imperial Era (Periods 11-12)
  (Suí and Táng dynasties, AD 581-907)
 5. Second Intermediate Era (Periods 13-14) (AD 907-979)
 6. Third Imperial Era (Periods 15-19)
  (Sòng through Yuán dynasties, AD 960-1367)
 7. Early Modern & Post-Imperial Eras (Periods 20-23)
  (Míng dynasty through Post-Imperial Period, AD 1368 to present)

 8. Return to Explanation page
 9. Return to main China page

Return to top.