Go to site main page,
China Resources main page.

Content created: 2012-02-19
File last modified:

decorative graphic

Tables of Taiwan Place Names

map

OutlineTable I (Arranged Geographically)

NORTHERN TAIWAN

abbr. 繁體字 简体字 Romanization Zip Code
TBS 臺北市 台北市 Tái běi Shì
TBS 北投區 (臺北市) 北投区 (台北市) Běi tóu qū (Tái běi shì) 112
TBS 城中區 (臺北市) 城中区 (台北市) Chéng zhōng qū (Tái běi shì) 100
TBS 大安區 (臺北市) 大安区 (台北市) Dà ān qū (Tái běi shì) 106
TBS 大同區 (臺北市) 大同区 (台北市) Dà tóng qū (Tái běi shì) 103
TBS 古亭區 (臺北市) 古亭区 (台北市) Gǔ tíng qū (Tái běi shì) 107
TBS 建成區 (臺北市) 建成区 (台北市) Jiàn chéng qū (Tái běi shì) 102
TBS 景美區 (臺北市) 景美区 (台北市) Jǐng měi qū (Tái běi shì) 117
TBS 龍山區 (臺北市) 龙山区 (台北市) Lóng shān qū (Tái běi shì) 108
TBS 木柵區 (臺北市) 木栅区 (台北市) Mù zhà qū (Tái běi shì) 116
TBS 南港區 (臺北市) 南港区 (台北市) Nán gǎng qū (Tái běi shì) 115
TBS 內湖區 (臺北市) 内湖区 (台北市) Nèi hú qū (Tái běi shì) 114
TBS 士林區 (臺北市) 士林区 (台北市) Shì lín qū (Tái běi shì) 111
TBS 雙園區 (臺北市) 双园区 (台北市) Shuāng yuán qū (Tái běi shì) 109
TBS 松山區 (臺北市) 松山区 (台北市) Sōng shān qū (Tái běi shì) 105
TBS 延平區 (臺北市) 延平区 (台北市) Yán píng qū (Tái běi shì) 101
TBS 中山區 (臺北市) 中山区 (台北市) Zhōng shān qū (Tái běi shì) 104
TBX 臺北縣 台北县 Tái běi xiàn
TBX 八里鄉 八里乡 Bā lǐ xiāng 249
TBX 板橋市 板桥市 Bǎn qiáo shì 220
TBX 淡水鎮 淡水镇 Dàn shuǐ zhèn 251
TBX 貢寮鄉 贡寮乡 Gòng liáo xiāng 228
TBX 金山鄉 金山乡 Jīn shān xiāng 208
TBX 林口鄉 林口乡 Lín kǒu xiāng 244
TBX 蘆洲鄉 芦洲乡 Lú zhōu xiāng 247
TBX 坪林鄉 坪林乡 Píng lín xiāng 233
TBX 平溪鄉 平溪乡 Píng xī xiāng 226
TBX 瑞芳鎮 瑞芳镇 Ruì fāng zhèn 224
TBX 三重市 三重市 Sān chóng shì 241
TBX 三峽鎮 三峡镇 Sān xiá zhèn 237
TBX 三芝鄉 三芝乡 Sān zhī xiāng 252
TBX 石碇鄉 石碇乡 Shí dìng xiāng 223
TBX 石門鄉 石门乡 Shí mén xiāng 253
TBX 樹林鎮 树林镇 Shù lín zhèn 238
TBX 雙溪鄉 双溪乡 Shuāng xī xiāng 227
TBX 土城鄉 土城乡 Tǔ chéng xiāng 236
TBX 萬里鄉 万里乡 Wàn lǐ xiāng 207
TBX 五股鄉 五股乡 Wǔ gǔ xiāng 248
TBX 汐止鎮 汐止镇 Xī zhǐ zhèn 221
TBX 新店市 新店市 Xīn diàn shì 231
TBX 新莊市 新庄市 Xīn zhuāng shì 242
TBX 鶯歌鎮 莺歌镇 Yīng gē zhèn 239
TBX 永和市 永和市 Yǒng hé shì 234
TBX 中和市 中和市 Zhōng hé shì 235
JLS 基隆市 基隆市 Jī lóng shì
JLS 安樂區 (基隆市) 安乐区 (基隆市) Ān lè qū (Jī lóng shì) 204
JLS 匕堵區 (基隆市) 匕堵区 (基隆市) Bǐ dǔ qū (Jī lóng shì) 206
JLS 暖暖區 (基隆市) 暖暖区 (基隆市) Nuǎn nuǎn qū (Jī lóng shì) 205
JLS 仁愛區 (基隆市) 仁爱区 (基隆市) Rén ài qū (Jī lóng shì) 200
JLS 信義區 (基隆市) 信义区 (基隆市) Xìn yì qū (Jī lóng shì) 201
JLS 中山區 (基隆市) 中山区 (基隆市) Zhōng shān qū (Jī lóng shì) 203
JLS 中正區 (基隆市) 中正区 (基隆市) Zhōng zhèng qū (Jī lóng shì) 202
TYX 桃園縣 桃园县 Táo yuán xiàn
TYX 八德鄉 八德乡 Bā dé xiāng 334
TYX 大奚鎮 大奚镇 Dà xī zhèn 335
TYX 大園鄉 大园乡 Dà yuán xiāng 337
TYX 復興鄉 复兴乡 Fù xīng xiāng 336
TYX 龜山鄉 龟山乡 Guī shān xiāng 333
TYX 蘆竹鄉 芦竹乡 Lú zhú xiāng 338
TYX 桃園市 桃园市 Táo yuán shì 330
XZX 新竹縣 新竹县 Xīn zhú xiàn
XZX 寶山鄉 宝山乡 Bǎo shān xiāng 308
XZX 北埔鄉 北埔乡 Běi pǔ xiāng 314
XZX 峨嵋鄉 峨嵋乡 É méi xiāng 315
XZX 關西鎮 关西镇 Guān xī zhèn 306
XZX 觀音鄉 观音乡 Guān yīn xiāng 328
XZX 橫山鄉 横山乡 Héng shān xiāng 312
XZX 湖口鄉 湖口乡 Hú kǒu xiāng 303
XZX 尖石鄉 尖石乡 Jiān shí xiāng 313
XZX 龍潭鄉 龙潭乡 Lóng tán xiāng 325
XZX 平鎮鄉 平镇乡 Píng zhèn xiāng 324
XZX 五峰鄉 五峰乡 Wǔ fēng xiāng 311
XZX 新豐鄉 新丰乡 Xīn fēng xiāng 304
XZX 新埔鄉 新埔乡 Xīn pǔ xiāng 305
XZX 新屋鄉 新屋乡 Xīn wū xiāng 327
XZX 新竹市 新竹市 Xīn zhú shì 300
XZX 芎林鄉 芎林乡 Xiōng lín xiāng (not Qiōng lín) 307
XZX 楊梅鎮 杨梅镇 Yáng méi zhèn 326
XZX 中壢市 中坜市 Zhōng lì shì 320
XZX 竹北相 竹北相 Zhú běi xiāng 302
XZX 竹東鎮 竹东镇 Zhú dōng zhèn 310
MLX 苗栗縣 苗栗县 Miáo lì xiàn
MLX 大湖鄉 大湖乡 Dà hú xiāng 364
MLX 公舘鄉 公馆乡 Gōng guǎn xiāng 363
MLX 後龍鎮 后龙镇 Hòu lóng zhèn 356
MLX 苗栗市 苗栗市 Miáo lì shì 360
MLX 南庄鄉 南庄乡 Nán zhuāng xiāng 353
MLX 三灣鄉 三湾乡 Sān wān xiāng 352
MLX 三義鄉 三义乡 Sān yì xiāng 367
MLX 獅潭鄉 狮潭乡 Shī tán xiāng 354
MLX 泰安鄉 泰安乡 Tài ān xiāng 365
MLX 銅鑼鄉 铜锣乡 Tóng luó xiāng 366
MLX 通霄鎮 通霄镇 Tōng xiāo zhèn 357
MLX 頭份鎮 头份镇 Tóu fèn zhèn 351
MLX 頭屋鄉 头屋乡 Tóu wū xiāng 362
MLX 西湖鄉 西湖乡 Xī Hú xiāng 368
MLX 苑裡鎮 苑里镇 Yuàn lǐ zhèn 358
MLX 造橋鄉 造桥乡 Zào qiáo xiāng 361
MLX 竹南鎮 竹南镇 Zhú nán zhèn 350
MLX 卓蘭鎮 卓兰镇 Zhuó lán zhèn 369
ILX 宜蘭縣 宜兰县 Yí lán xiàn
ILX 大同鄉 大同乡 Dà tóng xiāng 267
ILX 冬山鄉 冬山乡 Dōng shān xiāng 269
ILX 礁溪鄉 礁溪乡 Jiāo xī xiāng 262
ILX 羅東鎮 罗东镇 Luó dōng zhèn 265
ILX 南澳鄉 南澳乡 Nán ào xiāng 272
ILX 三星鄉 三星乡 Sān xīng xiāng 266
ILX 蘇澳鎮 苏澳镇 Sū ào zhèn 270
ILX 頭城鎮 头城镇 Tóu chéng zhèn 261
ILX 五結鄉 五结乡 Wǔ jié xiāng 268
ILX 宜蘭市 宜兰市 Yí lán shì 260
ILX 員山鄉 员山乡 Yuán shān xiāng 264
ILX 壯圍鄉 壮围乡 Zhuàng wéi xiāng 263

Return to top.

CENTRAL TAIWAN

abbr. 繁體字 简体字 Romanization Zip Code
TZS 臺中市 台中市 Tái zhōng shì
TZS 北屯區 (臺中市) 北屯区 (台中市) Běi tún qū (Tái zhōng shì) 406
TZS 南屯區 (臺中市) 南屯区 (台中市) Nán tún qū (Tái zhōng shì) 408
TZS 西屯區 (臺中市) 西屯区 (台中市) Xī tún qū (Tái zhōng shì) 407
TZX 臺中縣 台中县 Tái zhōng xiàn
TZX 大安鄉 大安乡 Dà ān xiāng 439
TZX 大肚鄉 大肚乡 Dà dù xiāng 432
TZX 大甲鎮 大甲镇 Dà jiǎ zhèn 437
TZX 大里鄉 大里乡 Dà lí xiāng 412
TZX 大雅鄉 大雅乡 Dà yǎ xiāng 428
TZX 東勢鎮 东势镇 Dōng shì zhèn 423
TZX 豐原市 丰原市 Fēng yuán shì 420
TZX 和平鄉 和平乡 Hé píng xiāng 424
TZX 后里鄉 后里乡 Hòu lí xiāng 421
TZX 龍井鄉 龙井乡 Lóng jǐng xiāng 434
TZX 清水鎮 清水镇 Qīng shuǐ zhèn 436
TZX 沙鹿鎮 沙鹿镇 Shā lù zhèn 433
TZX 神岡鄉 神冈乡 Shén gāng xiāng 429
TZX 石岡鄉 石冈乡 Shí gāng xiāng 422
TZX 太平鄉 太平乡 Tài píng xiāng 411
TZX 潭子鄉 潭子乡 Tán zi xiāng 427
TZX 外埔鄉 外埔乡 Wài pǔ xiāng 438
TZX 霧峯鄉 雾峰乡 Wù fēng xiāng 413
TZX 梧樓鎮 梧楼镇 Wú lóu zhèn 435
TZX 烏日鄉 乌日乡 Wū rì xiāng 414
TZX 新社鄉 新社乡 Xīn shè xiāng 426
ZHX 彰化縣 彰化县 Zhāng huà xiàn
ZHX 北斗鎮 北斗镇 Běi dǒu zhèn 521
ZHX 大城鄉 大城乡 Dà chéng xiāng 527
ZHX 大村鄉 大村乡 Dà cūn xiāng 515
ZHX 二林鎮 二林镇 Èr lín zhèn 526
ZHX 二水鄉 二水乡 Èr shuǐ xiāng 530
ZHX 芳苑鄉 芳苑乡 Fāng yuàn xiāng 528
ZHX 芬園鄉 芬园乡 Fēn yuán xiāng 502
ZHX 福興鄉 福兴乡 Fú xīng xiāng 506
ZHX 和美鎮 和美镇 Hé měi zhèn 508
ZHX 花壇鄉 花坛乡 Huā tán xiāng 503
ZHX 鹿港鎮 鹿港镇 Lù gǎng zhèn 505
ZHX 埤頭鄉 埤头乡 Pí tóu xiāng 523
ZHX 埔心鄉 埔心乡 Pǔ xīn xiāng 513
ZHX 埔鹽鄉 埔盐乡 Pǔ yán xiāng 516
ZHX 社頭鄉 社头乡 Shè tóu xiāng 511
ZHX 伸港鄉 伸港乡 Shēn gǎng xiāng 509
ZHX 田尾鄉 田尾乡 Tián wěi xiāng 522
ZHX 田中鎮 田中镇 Tián zhōng zhèn 520
ZHX 溪湖鎮 溪湖镇 Xī hú zhèn 514
ZHX 溪州鄉 溪州乡 Xī zhōu xiāng 524
ZHX 線西鄉 线西乡 Xiàn xī xiāng 507
ZHX 秀水鄉 秀水乡 Xiù shuǐ xiāng 504
ZHX 永靖鄉 永靖乡 Yǒng jìng xiāng 512
ZHX 員林鎮 员林镇 Yuán lín zhèn 510
ZHX 彰化市 彰化市 Zhāng huà shì 500
ZHX 竹塘鄉 竹塘乡 Zhú táng xiāng 525
PHX 澎湖縣 澎湖县 Péng hú xiàn
PHX 白沙鄉 白沙乡 Bái shā xiāng 884
PHX 湖西鄉 湖西乡 Hú xī xiāng 885
PHX 馬公市 马公市 Mǎ gōng shì 880
PHX 七美鄉 七美乡 Qī měi xiāng 883
PHX 望安鄉 望安乡 Wàng ān xiāng 882
PHX 西嶼鄉 西屿乡 Xī yǔ xiāng 881
YLX 雲林縣 云林县 Yún lín xiàn
YLX 褒忠鄉 褒忠乡 Bāo zhōng xiāng 634
YLX 北港鎮 北港镇 Běi gǎng zhèn 651
YLX 大埤鄉 大埤乡 Dà pí xiāng 631
YLX 東勢鄉 东势乡 Dōng shì xiāng 635
YLX 斗六市 斗六市 Dǒu liù shì 640
YLX 二崙鄉 二仑乡 Èr lún xiāng 649
YLX 古坑鄉 古坑乡 Gǔ kēng xiāng 646
YLX 虎尾鎮 虎尾镇 Hǔ wěi zhèn 632
YLX 口湖鄉 口湖乡 Kǒu hú xiāng 653
YLX 林內鄉 林内乡 Lín nèi xiāng 643
YLX 崙背鄉 仑背乡 Lún bèi xiāng 637
YLX 麥寮鄉 麦寮乡 Mài liáo xiāng 638
YLX 水林鄉 水林乡 Shuǐ lín xiāng 652
YLX 蘇桐鄉 苏桐乡 Sū tóng xiāng 647
YLX 臺西鄉 台西乡 Tái xī xiāng 636
YLX 土庫鎮 土库镇 Tǔ kù zhèn 633
YLX 西湖鄉 西湖乡 Xī Hú xiāng 654
YLX 西螺鎮 西螺镇 Xī luó zhèn 648
YLX 元長鄉 元长乡 Yuán cháng xiāng 655
NTX 南投縣 南投县 Nán tóu xiàn
NTX 草屯鎮 草屯镇 Cǎo tún zhèn 542
NTX 國姓鄉 国姓乡 Guó xìng xiāng 544
NTX 集集鎮 集集镇 Jí jí zhèn 552
NTX 鹿谷鄉 鹿谷乡 Lù gǔ xiāng 558
NTX 名間鄉 名间乡 Míng jiān xiāng 551
NTX 南投市 南投市 Nán tóu shì 540
NTX 埔里鎮 埔里镇 Pǔ lí zhèn 545
NTX 仁愛鄉 仁爱乡 Rén ài xiāng 546
NTX 水里鄉 水里乡 Shuǐ lí xiāng 553
NTX 信義鄉 信义乡 Xìn yì xiāng 556
NTX 魚池鄉 鱼池乡 Yú chí xiāng 555
NTX 中寮鄉 中寮乡 Zhōng liáo xiāng 541
NTX 竹山鎮 竹山镇 Zhú shān zhèn 557
HLX 花蓮縣 花莲县 Huā lián xiàn
HLX 豐濱鄉 丰滨乡 Fēng bīn xiāng 977
HLX 鳳林鎮 凤林镇 Fèng lín zhèn 975
HLX 富里鄉 富里乡 Fù lí xiāng 983
HLX 光復鄉 光复乡 Guāng fù xiāng 976
HLX 花蓮市 花莲市 Huā lián shì 970
HLX 吉安鄉 吉安乡 Jí ān xiāng 973
HLX 瑞穗鄉 瑞穗乡 Ruì suì xiāng 978
HLX 壽豐鄉 寿丰乡 Shòu fēng xiāng 974
HLX 萬榮鄉 万荣乡 Wàn róng xiāng 979
HLX 新城鄉 新城乡 Xīn chéng xiāng 971
HLX 秀林鄉 秀林乡 Xiù lín xiāng 972
HLX 玉里鎮 玉里镇 Yù lí zhèn 981
HLX 卓溪鄉 卓溪乡 Zhuó xī xiāng 982

Return to top.

SOUTHERN TAIWAN

abbr. 繁體字 简体字 Romanization Zip Code
JYX 嘉義縣 嘉义县 Jiā yì xiàn
JYX 布袋鎮 布袋镇 Bù dài zhèn 625
JYX 大保鄉 大保乡 Dà bǎo xiāng 612
JYX 大林鎮 大林镇 Dà lín zhèn 622
JYX 大埔鄉 大埔乡 Dà pǔ xiāng 607
JYX 東石鄉 东石乡 Dōng shí xiāng 614
JYX 斗南鎮 斗南镇 Dǒu nán zhèn 630
JYX 番路鄉 番路乡 Fān lù xiāng 602
JYX 嘉義市 嘉义市 Jiā yì shì 600
JYX 六脚鄉 六脚乡 Liù jiǎo xiāng 615
JYX 鹿草鄉 鹿草乡 Lù cǎo xiāng 611
JYX 梅山鄉 梅山乡 Méi shān xiāng 603
JYX 民雄鄉 民雄乡 Mín xióng xiāng 621
JYX 朴子鎮 朴子镇 Pò zǐ zhèn 613
JYX 水上鄉 水上乡 Shuǐ shàng xiāng 608
JYX 吳鳳鄉 吴凤乡 Wú fèng xiāng 605
JYX 溪口鄉 溪口乡 Xī kǒu xiāng 623
JYX 新港鄉 新港乡 Xīn gǎng xiāng 616
JYX 義竹鄉 义竹乡 Yì zhú xiāng 624
JYX 中埔鄉 中埔乡 Zhōng bù xiāng 606
JYX 竹崎鄉 竹崎乡 Zhú qí xiāng 604
TNS 臺南市 台南市 Tái nán shì
TNS 安南區 (臺南市) 安南区 (台南市) Ān nán qū (Tái nán shì) 709
TNS 安平區 (臺南市) 安平区 (台南市) Ān píng qū (Tái nán shì) 708
TNX 臺南縣 台南县 Tái nán xiàn
TNX 安定鄉 安定乡 Ān dìng xiāng 745
TNX 白河鎮 白河镇 Bái hé zhèn 732
TNX 北門鄉 北门乡 Běi mén xiāng 727
TNX 大內鄉 大内乡 Dà nèi xiāng 742
TNX 東山鄉 东山乡 Dōng shān xiāng 733
TNX 關廟鄉 关庙乡 Guān miào xiāng 718
TNX 官田鄉 官田乡 Guān tián xiāng 720
TNX 歸仁鄉 归仁乡 Guī rén xiāng 711
TNX 後壁鄉 后壁乡 Hòu bì xiāng 731
TNX 佳里鎮 佳里镇 Jiā lí zhèn 722
TNX 將軍鄉 将军乡 Jiāng jūn xiāng 725
TNX 六甲鄉 六甲乡 Liù jiǎ xiāng 734
TNX 柳營鄉 柳营乡 Liǔ yíng xiāng 736
TNX 龍崎鄉 龙崎乡 Lóng qí xiāng 719
TNX 麻豆鎮 麻豆镇 Má dòu zhèn 721
TNX 南化鄉 南化乡 Nán huà xiāng 716
TNX 楠西鄉 楠西乡 Nán xī xiāng 715
TNX 七股鄉 七股乡 Qī gǔ xiāng 724
TNX 仁德鄉 仁德乡 Rén dé xiāng 717
TNX 善化鎮 善化镇 Shàn huà zhèn 741
TNX 山上鄉 山上乡 Shān shàng xiāng 743
TNX 西港鄉 西港乡 Xī gǎng xiāng 723
TNX 下營鄉 下营乡 Xià yíng xiāng 735
TNX 新化鎮 新化镇 Xīn huà zhèn 712
TNX 新市鄉 新市乡 Xīn shì xiāng 744
TNX 新營鎮 新营镇 Xīn yíng zhèn 730
TNX 學甲鎮 学甲镇 Xué jiǎ zhèn 726
TNX 鹽水鎮 盐水镇 Yán shuǐ zhèn 737
TNX 永康鄉 永康乡 Yǒng kāng xiāng 710
TNX 玉井鄉 玉井乡 Yù jǐng xiāng 714
TNX 左營鄉 左营乡 Zuǒ yíng xiāng 713
GXS 高雄市 高雄市 Gāo xióng shì
GXS 鼓山區 (高雄市) 鼓山区 (高雄市) Gǔ shān qū (Gāo xióng shì) 804
GXS 苓雅區 (高雄市) 苓雅区 (高雄市) Líng yǎ qū (Gāo xióng shì) 802
GXS 楠梓區 (高雄市) 楠梓区 (高雄市) Nán zǐ qū (Gāo xióng shì) 811
GXS 旗津區 (高雄市) 旗津区 (高雄市) Qí jīn qū (Gāo xióng shì) 805
GXS 前金區 (高雄市) 前金区 (高雄市) Qián jīn qū (Gāo xióng shì) 801
GXS 前鎮區 (高雄市) 前镇区 (高雄市) Qián zhèn qū (Gāo xióng shì) 806
GXS 三民區 (高雄市) 三民区 (高雄市) Sān mín qū (Gāo xióng shì) 807
GXS 小港區 (高雄市) 小港区 (高雄市) Xiǎo gǎng qū (Gāo xióng shì) 812
GXS 新興區 (高雄市) 新兴区 (高雄市) Xīn xīng qū (Gāo xióng shì) 800.01
GXS 鹽埕區 (高雄市) 盐埕区 (高雄市) Yán chéng qū (Gāo xióng shì) 803
GXS 左營區 (高雄市) 左营区 (高雄市) Zuǒ yíng qū (Gāo xióng shì) 813
GXX 高雄縣 高雄县 Gāo xióng xiàn
GXX 阿蓮鄉 阿莲乡 Ā lián xiāng 822
GXX 大寮鄉 大寮乡 Dà liáo xiāng 831
GXX 大社鄉 大社乡 Dà shè xiāng 815
GXX 大樹鄉 大树乡 Dà shù xiāng 840
GXX 鳳山市 凤山市 Fèng shān shì 830
GXX 岡山鎮 冈山镇 Gāng shān zhèn 820
GXX 湖內鄉 湖内乡 Hú nèi xiāng 829
GXX 甲仙鄉 甲仙乡 Jiǎ xiān xiāng 847
GXX 林園鄉 林园乡 Lín yuán xiāng 832
GXX 六龜鄉 六龟乡 Liù guī xiāng 844
GXX 路竹鄉 路竹乡 Lù zhú xiāng 821
GXX 茂林鄉 茂林乡 Mào lín xiāng 851
GXX 美濃鎮 美浓镇 Měi nóng zhèn 843
GXX 彌陀鄉 弥陀乡 Mí tuó xiāng 827
GXX 內門鄉 内门乡 Nèi mén xiāng 845
GXX 鳥松鄉 鸟松乡 Niǎo sōng xiāng 833
GXX 旗山鎮 旗山镇 Qí shān zhèn 842
GXX 橋頭鄉 桥头乡 Qiáo tóu xiāng 825
GXX 茄萣鄉 茄萣乡 Qié dìng xiāng 852
GXX 仁武鄉 仁武乡 Rén wǔ xiāng 814
GXX 三民鄉 三民乡 Sān mín xiāng 849
GXX 杉林鄉 杉林乡 Shān lín xiāng 846
GXX 桃源鄉 桃源乡 Táo yuán xiāng 848
GXX 田寮鄉 田寮乡 Tián liáo xiāng 823
GXX 燕巢鄉 燕巢乡 Yàn cháo xiāng 824
GXX 永安鄉 永安乡 Yǒng ān xiāng 828
GXX 梓官鄉 梓官乡 Zǐ guān xiāng 826
PDX 屏東縣 屏东县 Píng dōng xiàn
PDX 長治鄉 长治乡 Cháng zhì xiāng 908
PDX 潮洲鎮 潮洲镇 Cháo zhōu zhèn 920
PDX 車城鄉 车城乡 Chē chéng- xiāng 944
PDX 春日鄉 春日乡 Chūn rì xiāng 942
PDX 東港鎮 东港镇 Dōng gǎng zhèn 928
PDX 枋寮鄉 枋寮乡 Fāng liáo xiāng 940
PDX 枋山鄉 枋山乡 Fāng shān xiāng 941
PDX 高樹鄉 高树乡 Gāo shù xiāng 906
PDX 恆春鎮 恒春镇 HéngChūn zhèn 946
PDX 佳冬鄉 佳冬乡 Jiā dōng xiāng 931
PDX 九如鄉 九如乡 Jiǔ rú xiāng 904
PDX 崁頂鄉 崁顶乡 Kàn dǐng xiāng 924
PDX 來義鄉 来义乡 Lái yì xiāng 922
PDX 里港鄉 里港乡 Lí gǎng xiāng 905
PDX 林邊鄉 林边乡 Lín biān xiāng 927
PDX 麟洛鄉 麟洛乡 Lín luò xiāng 909
PDX 琉球鄉 琉球乡 Liú qiú xiāng 929
PDX 瑪家鄉 玛家乡 Mǎ jiā xiāng 903
PDX 滿洲鄉 满洲乡 Mǎnzhōu xiāng 947
PDX 牡丹鄉 牡丹乡 Mǔdan xiāng 945
PDX 南州鄉 南州乡 Nán zhōu xiāng 926
PDX 內埔鄉 内埔乡 Nèi pǔ xiāng 912
PDX 屏東市 屏东市 Píng dōng shì 900
PDX 三地鄉 三地乡 Sān dì xiāng 901
PDX 獅子鄉 狮子乡 Shī zi xiāng 943
PDX 泰武鄉 泰武乡 Tài wǔ xiāng 921
PDX 萬丹鄉 万丹乡 Wàn dān xiāng 913
PDX 萬巒鄉 万峦乡 Wàn luán xiāng 923
PDX 霧臺鄉 雾台乡 Wù tái xiāng 902
PDX 新埤鄉 新埤乡 Xīn pí xiāng 925
PDX 新園鄉 新园乡 Xīn yuán xiāng 932
PDX 鹽埔鄉 盐埔乡 Yán pǔ xiāng 907
PDX 竹田鄉 竹田乡 Zhú tián xiāng 911
TDX 臺東縣 台东县 Tái dōng xiàn
TDX 卑南鄉 卑南乡 Bēi nán xiāng 954
TDX 長濱鄉 长滨乡 Cháng bīn xiāng 962
TDX 成功鎮 成功镇 Chéng gōng zhèn 961
TDX 池上鄉 池上乡 Chí shàng xiāng 958
TDX 達仁鄉 达仁乡 Dá rén xiāng 966
TDX 大武鄉 大武乡 Dà wǔ xiāng 965
TDX 東河鄉 东河乡 Dōng hé xiāng 959
TDX 關山鄉 关山乡 Guān shān xiāng 956
TDX 海瑞鄉 海瑞乡 Hǎi ruì xiāng 957
TDX 金峯鄉 金峰乡 Jīn fēng xiāng 964
TDX 蘭嶼鄉 兰屿乡 Lán yǔ xiāng 952
TDX 綠島鄉 绿岛乡 Lǜ dǎo xiāng 951
TDX 鹿野鄉 鹿野乡 Lù yě xiāng 955
TDX 臺東市 台东市 Tái dōng shì 950
TDX 太麻里鄉 太麻里乡 Tài má lí xiāng 963
TDX 延平鄉 延平乡 Yán píng xiāng 953

ISLANDS OUTSIDE OF TAIWAN PROVINCE

Outside Taiwan 福建省 福建省 Islands Outside Taiwan Province
Japan Senkaku Islands 釣魚臺列嶼 钓鱼台列屿 Diào yú tái liè yǔ 290
Fújiàn 福建省金門縣 福建省金门县 Fú jiàn shěng Jīn mén xiàn 890
Fújiàn 福建省連江縣北竿鄉 福建省连江县北竿乡 Fú jiàn shěng Lián jiāng xiàn Běi gān xiāng 210
Fújiàn 福建省連江縣東引鄉 福建省连江县东引乡 Fú jiàn shěng Lián jiāng xiàn Dōng yǐn xiāng 212
Fújiàn 福建省連江縣莒光鄉 福建省连江县莒光乡 Fú jiàn shěng Lián jiāng xiàn Jǔ guāng xiāng 211
Fújiàn 福建省連江縣南竿鄉 (馬祖島) 福建省连江县南竿乡 (马祖岛) Fú jiàn shěng Lián jiāng xiàn Nán gān xiāng (Mǎ zǔ dǎo) 209

Return to top.