Go to Previous Tale, Introduction, Contents, Next Tale

Content created: 090426
File last modified: 160114

The 24 Filial Exemplars (20)

Jiāng Shī 姜诗

20. THE FOUNTAIN BUBBLED AND THE CARPS LEAPT

Jiāng Shī of the Hàn dynasty served his mother filially. His wife was named Páng, and she was even more respectful. The old mother liked to drink water from [a certain] river, and the wife would go to draw it and bring it back to the old lady. His mother also loved eating minced fillet of fish, and Shī and his wife often prepared it. They [even] invited the neighbors' mothers to join her when she ate. Suddenly a fountain sprang up beside the house with a taste like the water from the river, and each day two carp jumped from it, which Shī would take to give to his mother. A verse says of this:
Beside the house a sweet fountain flows, and

Each morning a pair of fish appears;

The son can constantly be filial to his mother;

The daughter-in-law can be filial to her husband's mother.
二十、涌泉跃鲤
汉。姜诗。事母至孝。妻庞氏。奉姑。尤谨。母性好饮江水。妻出汲而奉母。又嗜鱼脍。夫妇常作之。召邻。母。供食之。后舍侧忽有涌泉。味如江水。日跃双鲤。诗时取以供母。有诗为颂。 诗曰
舍侧甘泉出。朝朝双鲤鱼。子能恒孝母。妇亦孝其姑。


20. Yǒng Quán Yuè Lǐ
Hàn Jiāng Shī. Shì mǔ zhì xiào. Qī Páng shì. Fèng gū yóu jǐn. Mǔ xìng hào yǐn jiāngshuǐ. Qī chū jí ér fèng mǔ. Qí mǔ yòu shì yú kuài. Fū fù cháng zuò zhī. Zhào lín mǔ gòng shí. Hòu shè cè hū yǒu yǒng quán wèi rú jiāngshuǐ. Rì yuè shuāng lǐ. Shī shí qǔ yǐ gòng. mǔ. Yǒu shī wéi sòng.
Shī yuē:
Shè cè gān quǎn chū. Zhāozhāo shuāng lǐyú. Zǐ néng héng xiào mǔ. Fù yì xiào qí gū.


二十、湧泉躍鯉
漢。姜詩。事母至孝。妻龐氏。奉姑。尤謹。母性好飲江水。妻出汲而奉母。又嗜魚膾。夫婦常作之。召鄰。母。供食之。後舍側忽有湧泉。味如江水。日躍雙鯉。詩時取以供母。有詩為頌。 詩曰
舍側甘泉出。朝朝雙鯉魚。子能恆孝母。婦亦孝其姑。
picture


Go to Previous Tale, Introduction, Next Tale

Return to top.