Go to Previous Tale, Introduction, Contents, Next Tale

Content created: 090426
File last modified: 160114

The 24 Filial Exemplars (19)

Huáng Xiāng 黄香

19. HE FANNED THE PILLOW AND WARMED THE QUILT

When Huáng Xiāng of the Hàn dynasty was nine years old, he lost his mother. He [continued to] think of her so much and with such love that the neighbors praised his filial devotion. Xiāng did diligent and painful work, and his one thought was to serve his father. In summer, when the weather was hot, he cooled his [father's] pillow and mat with a fan. In winter, when the weather turned cold, he warmed his [father's] quilts and cushions with his body. The prefect Liú Hù publicly honored and recognized him [for his rare filiality]. A verse praises him thus:
In winter he warms the quilts, and

In hot weather he fans the pillow to make it cool;

The child knows a son's duty;

In a thousand ages there can be but one Huáng Xiāng.
十九、扇枕温衾
汉。黄香。年九岁。失母。思慕惟切。乡人称其孝。香躬执勤苦。一意事父。夏天暑热。为扇凉其枕席。冬天寒冷。以身暖其被褥。太守刘护表而异之。有诗为颂。 诗曰
冬月温衾暖。炎天扇枕凉。儿童知子职。千古一黄香。


19. Shān Zhěn Wēn Qín
Hàn Huáng Xiāng. Nián jiǔ suì. Shī mǔ. Sī mù wéi qiè. XI:ang rén chēng qí xiào. Xi:ang gōng zhí qín k;ul. Yï yì shì fù. Xi tiān shǔrè. Wèi shān liáng qí zhěn diàn. Dōngtiān hánlěng. Yǐ shēn nuǎn qí bèirù. Tài shǒu Liú Hù biǎo ér yì zhī. Yǒu shī wéi sòng.
Shī yuē:
Dōng yuè wēn qīn nuǎn. Yántiān shān zhěn liáng. Értóng zhī zǐzhí. Qiān gǔ yì Huáng Xiāng.


十九、扇枕溫衾
漢。黃香。年九歲。失母。思慕惟切。鄉人稱其孝。香躬執勤苦。一意事父。夏天暑熱。為扇涼其枕蓆。冬天寒冷。以身暖其被褥。太守劉護表而異之。有詩為頌。 詩曰
冬月溫衾暖。炎天扇枕涼。兒童知子職。千古一黃香。
picture


Go to Previous Tale, Introduction, Next Tale

Return to top.