Go to Previous Tale, Introduction, Contents, Next Tale

Content created: 090426
File last modified: 160114

The 24 Filial Exemplars (14)

Yáng Xiāng 杨香

14. HE STRANGLED A TIGER TO SAVE HIS FATHER

When Yáng Xiāng* of the Jìn dynasty was fourteen, he often followed his father Fēng into the fields to reap grain. His father [on one occasion] was dragged away by a tiger. Although at the time Yáng Xiāng had no weapon at hand, he thought only of his father and not of himself as he leapt quickly forward and grabbed tightly at the tiger's neck. The tiger left in defeat, and his father was able to escape injury. A verse praises him saying:
In the deep mountains a white forehead** reared, and

When it moved the wind was filled with the smell [of its dead prey];

The father and child have suffered no injury, [for he]

Has rescued his [father's] body from the greedy mouth.

*-Because the name Xiāng would today be a female one, some writers interpret Yáng Xiāng as female; others, as male. It is more likely that a son than a daughter would accompany a man to work in the fields, so I have considered the name male. Huáng Xiāng, the protagonist of tale 19, has the same Xiāng as a name, but is known from other sources to be male.

**-Some folktales maintain that a tiger who has eaten a hundred humans develops a white forehead.
十四、搤虎救父
晋。杨香年十四。常随父丰往田间获粟。父为虎曳去。时杨香手无寸铁。惟知有父而不知有身。踊跃向前。搤持虎颈。虎亦靡然而逝。父方得免于害。有诗为颂。 诗曰
深山逢白额。努力搏腥风。父子俱无恙。脱身馋口中。


14. È Hǔ Jiù Fù
Jìn Yáng Xiāng nián shí sì. Cháng suí fù fēng wǎng tián jiān huò sù. Fù wéi hǔ yì qù. Shí Yáng xiāng shǒu wú cùn tiě. Wéi zhī yǒu fù ér bù zhï'yǒu shēn. Yǒng yuè xiàng qián. È ché hǔ jǐng. Hǔ yì mǐ rán ér shì. Fù fāng dé miǎn yú hài. Yǒu shī sòng zhī.
Shī Yuē: Shēn shān féng bái é. Nǔlì bó xīng fēng. Fù zǐ jù wú yàng. Tuō shēn chán kǒu zhōng.


十四、搤虎救父
晉。楊香年十四。常隨父豐往田間穫粟。父為虎曳去。時楊香手無寸鐵。惟知有父而不知有身。踴躍向前。搤持虎頸。虎亦靡然而逝。父方得免於害。有詩為頌。 詩曰
深山逢白額。努力搏腥風。父子俱無恙。脫身饞口中。
picture


Go to Previous Tale, Introduction, Next Tale

Return to top.