Go to Previous Tale, Introduction, Contents, Next Tale

Content created: 090426
File last modified: 160114

The 24 Filial Exemplars (15)

Zhū Shòuchāng 朱寿昌

15. HE ABANDONED A MANDARINATE TO SEEK HIS MOTHER

When Zhū Shòuchāng of the Sòng dynasty was seven years old, his mother, [a concubine] named Liú, because of the envy of the first wife, was married out again [to another family]. For fifty years the mother and son did not see each other. In the reign called Shén Zōng [1068-1085] he gave up his office and went to Qín [in Shaǎnxī], to find his mother, vowing not to return until he did so. He journeyed to Tóngzhōu [ in Shānxī] and reached her. At that time his mother was already seventy. A verse praises him thus:
At seven he was separated from his mother,

And fifty years have passed;

One morning they meet again,

And the joy of it moves Heaven.
十五、弃官寻母
宋。朱寿昌七岁。生母刘氏。为嫡母所妒。复出嫁。母子不相见者五十年。神宗朝弃官入秦。与家人诀。谓不寻见母。誓不复还。后行次同州得之。时母年已七十有余。有诗为颂。 诗曰
七岁离生母。参商五十年。一朝相见后。喜气动皇天。


15. Qì Guān Xún Mǔ
Sòng Zhū Shòuchāng nián qī suì. Shēngmǔ Liú shì. Wèi dí mǔ suǒ dù fù chū jià. Mǔzǐ bù xiāng jiàn zhě wǔ shí nián. Shénzōngcháo. Qì guān rù qín. Yǔ jiārén jué. Wèi bù xún jiàn mǔ. Shì bú fù huán. Hòu xíng cì Tóngzhōu dé zhī. Shí mǔ yǐ qīshí yǒu yú. Yǒu shī wéi sòng.
Shī yuē:
Qī suì lí shēngmǔ. Shēn shāng wǔshí nián. Yì zhāo xiāng jiàn hòu. Xǐqì dòng huángtiān.


十五、棄官尋母
宋。朱壽昌七歲。生母劉氏。為嫡母所妒。復出嫁。母子不相見者五十年。神宗朝棄官入秦。與家人訣。謂不尋見母。誓不復還。後行次同州得之。時母年已七十有餘。有詩為頌。 詩曰
七歲離生母。參商五十年。一朝相見後。喜氣動皇天。
picture


Go to Previous Tale, Introduction, Next Tale

Return to top.