Go to Previous Tale, Introduction, Contents, Next Tale

Content created: 090426
File last modified: 160114

The 24 Filial Exemplars (9)

Lù Jī 陆绩

9. HE CONCEALED ORANGES TO PRESENT TO HIS MOTHER

In the later Hàn dynasty there lived a certain Lù Jī, also called Gōngjì. When he was six, he went to Jiùjiāng (=Nine Rivers) [in Jiāngxī province], where he met [General] Yuán Shù. Shù brought out some oranges and presented them to him [as a guest]. Jī concealed two oranges in his sleeves. But when he thanked [the general] upon leaving, they fell out on the ground. Shù said: "Master Lù, you are my guest, and yet you conceal oranges?" Jī knelt and answered: "My mother has a fondness for them, and I wanted to present them to her when I returned." Shù was greatly amazed. A poem praises him in these words:
Filial duty is an inborn quality, thus

Among men a six-year-old child

Conceals oranges in his sleeve to

Present them to his mother and repay her deep benevolence.
九、怀橘遗亲
后汉陆绩。字公纪。年六岁。至九江见袁术。术出橘待之。绩怀橘二枚。及跪拜辞堕地。术曰。陆郎作宾客而怀橘乎。绩跪答曰。吾母性之所爱。欲归以遗母。术大奇之。有诗为颂。 诗曰
孝悌皆天性。人间六岁儿。袖中怀橘实。遗母报深慈。


9. Huái Jú Wèi Qīn
Hòuhàn Lù Jī. Zì Gōngjì. Nián liù suì. Zhì jiǔ jiāng jiàn yán shù. Shù chū jú dài zhi. Jī huán jú èr méi. Jí guī bàicí duò dì. Shù yuē: Lù láng zuò bīnkè. Ér huái jú hū. Jī guì dá yuē. Wú mǔ xìng zhi suǒ ài. Yù guī yǐ wèi mǔ. Shù dà qí zhī. Yǒu shī wéi sòng.
Shī yuē:
Xiào tì jiē tiān xìng. Rén jiān liù suì ěr. Xiù zhōng huái jú shí. Wèi mǔ bào shēn cí.


九、懷橘遺親
後漢陸績。字公紀。年六歲。至九江見袁術。術出橘待之。績懷橘二枚。及跪拜辭墮地。術曰。陸郎作賓客而懷橘乎。績跪答曰。吾母性之所愛。欲歸以遺母。術大奇之。有詩為頌。 詩曰
孝悌皆天性。人間六歲兒。袖中懷橘實。遺母報深慈。
picture


Go to Previous Tale, Introduction, Next Tale

Return to top.