Go to Jordan's main page,
China Resources main page.
This page requires Unicode.
Date Created: 1997-04-09
decorative graphic

Mandarin Romanization Table

Introduction: The following table includes all the syllables of correctly Romanized Mandarin in three systems:

This table does not provide guidance on the pronunciation of these spellings.

(This page is simply a table. If you prefer, you can use the interactive Romanization Data Base to enter a spelling and be shown all the possible interpretations of it.)

Non-Standard WG Spellings: In a very few works (most notably Needham's Science & Civilisation in China) you will find the use of h instead of an apostrophe in what is otherwise normal Wade-Giles transcription (e.g. phan instead of p'an). In some sources the initials ts, ts', k, and k' before i are used where standard WG would write ch and ch'.

Non-Mandarin & "Postal" Spellings: This table does not include transcription of Cantonese, Hakka, Hokkien, or other non-Mandarin spellings (such as Arthur Wolf's "simpua" or Myron Cohen's "sekoi"). Nor does it include old spellings of place names (such as Amoy, Foochow, Swatow, Canton, Tientsin, or Peking) or current but non-systematic spellings of place names in Taiwan (such as Keelung or Tamsui). Many of those can be found in the notes to the maps on this web site or in the interactive Names & Terms data base. (Search by keyword and content rather than just keyword.)

Errors: This table does not help if you are using a source that makes mistakes in the Romanization (such as leaving out apostrophes in WG, or writing lu instead of lü in WG or Pinyin). In general you will find many errors in published WG transcriptions, relatively few in Pinyin. I have never seen a published error in a GR transcription, but GR has never been widely used.


Instructions: You can use the "find" function of your web brower to locate a spelling without necessarily knowing which Romanization it represents, and the table will help you to interpret it and to see the comparable spellings in other systems. Note that some spellings occur in more than one system, so when you do the search you should be prepared to search more than once until you find the line that is appropriate. ("Shi," for example, is a very different syllable in GR and PY. "Yu" is quite different in WG and PY. And so on.)


Hanyu PinyinWade-GilesGwoyeu Romatzyh
aaa ar aa ah
aiaiai air ae ay
aoaoau aur ao aw
ananan arn aan ann
angangang arng aang anq
Hanyu PinyinWade-GilesGwoyeu Romatzyh
bapaba bar baa bah
baipaibai bair bae bay
banpanban barn baan bann
bangpangbang barng baan banq
baopaobau baur bao baw
beipeibei beir beei bey
benpenben bern been benn
bengpengbeng berng beeng benq
bipibi byi bii bih
bianpienbian byan bean biann
biaopiaobiau byau beau biaw
biepiehbie bye biee bieh
binpinbin byn biin binn
bingpingbing byng biing binq
bopobo bor boo boh
bupubu bwu buu buh
Hanyu PinyinWade-GilesGwoyeu Romatzyh
cats'atsa tsar tsaa tsah
caits'aitsai tsair tsae tsay
cants'antsan tsarn tsaan tsann
cangts'angtsang tsarng tsaang tsanq
caots'aotsau tsaur tsao tsaw
cets'ehtse tser tsee tseh
cents'entsen tsern tseen tsenn
cengts'engtseng tserng tseeng tsenq
chach'acha char chaa chah
chaich'aichai chair chae chay
chanch'anchan charn chaan chann
changch'angchang charng chaang chanq
chaoch'aochau chaur chao chaw
chech'ehche cher chee cheh
chench'enchen chern cheen chenn
chengch'engcheng cherng cheeng chenq
chich'ihchy chyr chyy chyh
chongch'ungchong chorng choong chonq
chouch'ouchou chour choou chow
chuch'uchu chwu chuu chuh
chuach'uachua chwa choa chuah
chuaich'uaichuai chwai choai chuay
chuanch'uanchuan chwan choan chuann
chuangch'uangchuang chwang choang chuanq
chuich'uichuei chwei choei chuey
chunch'unchuen chwen choen chuenn
chuoch'ochuo chwo chuoo chuoh
citz'utsy tsyr tsyy tsyh
congts'ungtsong tsorng tsoong tsonq
couts'otsou tsour tsoou tsow
cuts'utsu tswu tsuu tsuh
cuants'uantsuan tsuarn tsoan tsuann
cuits'uitsuei tswei tsoei tsuey
cunts'untsuen tswen tsoen tsuenn
cuots'otsuo tswo tsuoo tsuoh
Hanyu PinyinWade-GilesGwoyeu Romatzyh
datada dar daa dah
daitaidai dair dae day
dantandan darn daan dann
dangtangdang darng daang danq
daotaodau daur dao daw
detede der dee deh
deiteidei deir deei dey
dentenden dern deen denn
dengtengdeng derng deeng denq
ditidi dyi dii dih
diatiadia dya dea diah
diantiendian dyan dean diann
diaotiaodiau dyau deau diaw
dietiehdie dye diee dieh
dingtingding dyng diing dinq
diutiudiou dyou deau diow
dongtungdong dorng doong donq
doutoudou dour doou dow
dutudu dwu duu duh
duantuanduan dwan doan duann
duituiduei dwei doei duey
duntunduen dwen doen duenn
duotoduo dwo duoo duoh
Hanyu PinyinWade-GilesGwoyeu Romatzyh
eo, ee er ee eh
êo, ee er ee eh
eieiei eir eei ey
enenen ern een enn
engengeng erng eeng enq
ererhel erl eel ell
Hanyu PinyinWade-GilesGwoyeu Romatzyh
fafafa far faa fah
fanfanfan farn faan fann
fangfangfang farng faang fanq
feifeifei feir feei fey
fenfenfen fern feen fenn
fengfengfeng ferng feeng fenq
fofofo for foo foh
foufoufou four foou fow
fufufu fwu fuu fuh
Hanyu PinyinWade-GilesGwoyeu Romatzyh
gakaga gar gaa gah
gaikaigai gair gae gay
gankangan garn gaan gann
gangkanggang garng gaang ganq
gaokaogau gaur gao gaw
geko, kege ger gee geh
geikeigei geir geei gey
genkengen gern geen genn
gengkenggeng gerng geeng genq
gongkunggong gorng goong gonq
goukougou gour goou gow
gukugu gwu guu guh
guakuagua gwa goa guah
guaikuaiguai gwai goai guay
guankuanguan gwan goan guann
guangkuangguang gwang goang guanq
gunkunguen gwen goen guenn
guokuoguo gwo guoo guoh
Hanyu PinyinWade-GilesGwoyeu Romatzyh
hahaha har haa hah
haihaihai hair hae hay
hanhanhan harn haan hann
hanghanghang harng haang hanq
haohaohau haur hao haw
heho, hehe her hee heh
heiheihei heir heei hey
henhenhen hern heen henn
henghengheng herng heeng henq
hmhmhm
hnghnghng
honghunghong horng hoong honq
houhouhou hour hoou how
huhuhu hwu huu huh
huahuahua hwa hoa huah
huaihuaihuai hwai hoai huay
huanhuanhuan hwan hoan huann
huanghuanghuang hwang hoang huanq
huihuihuei hwei hoei huey
hunhunhuen hwen hoen huenn
huohuohuo hwo huoo huoh
Hanyu PinyinWade-GilesGwoyeu Romatzyh
jichiji jyi jii jih
jiachiajia jya jea jiah
jianchienjian jyan jean jiann
jiangchiangjiang jyang jeang jianq
jiaochiaojiau jyau jeau jiaw
jiechiehjie jye jiee jieh
jinchinjin jyn jiin jinn
jiongchiungjiong jyong jeong jionq
jiuchiujiou jyou jeou jiow
juchüjiu jyu jeu jiuh
juanchüanjiuan jyuan jeuan jiuann
juechüeh, chuehjiue jyue jeue jiueh
junch¨unjiun jyun jeun jiunn
Hanyu PinyinWade-GilesGwoyeu Romatzyh
kak'aka kar kaa kah
kaik'aikai kair kae kay
kank'ankan karn kaan kann
kangk'angkang karng kaang kanq
kaok'aokau kaur kao kaw
kek'o, k'eke ker kee keh
keik'eikei keir keei key
kenk'enken kern keen kenn
kengk'engkeng kerng keeng kenq
kongk'ungkong korng koong konq
kouk'oukou kour koou kow
kuk'uku kwu kuu kuh
kuak'uakua kwa koa kuah
kuank'uankuan kwan koan kuann
kuangk'uangkuang kwang koang kuanq
kuik'uikuei kwei koei kuey
kunk'unkuen kwen koen kuenn
kuok'uokuo kwo kuoo kuoh
Hanyu PinyinWade-GilesGwoyeu Romatzyh
lalalha la laa lah
lailailhai lai lae lay
lanlanlhan lan laan lann
langlanglhang lang laang lanq
laolaolhau lau lao law
lelo, lelhe le lee leh
leileilhei lei leei ely
lililhi li lii lih
lialialhia lia lea liah
lianlienlhian lian lean liann
lianglianglhiang liang leang lianq
liaoliaolhiau liau leau liaw
lieliehlhie lie liee lieh
linlinlhin lin liin linn
linglinglhing ling liing linq
liuliulhiou liou leou liow
lololho lo loo loh
longlunglhong long loong lonq
louloulhou lou loou low
lululhu lu luu luh
lhiu liu leu liuh
luanluanlhuan luan loan luann
lue, lüelüeh, luehlhiue liue leue liueh
lunlunlhuen luen loen luenn
luolo, luolhuo luo luoo luoh
Hanyu PinyinWade-GilesGwoyeu Romatzyh
mmm
mamamha ma maa mah
maimaimhai mai mae may
manmanmhan man maan mann
mangmangmhang mang maang manq
maomaomhau mau mao maw
memome
meimeimhei mei meei mey
menmenmhen men meen menn
mengmengmheng meng meeng menq
mimimhi mi mii mih
mianmienmhian mian mean miann
miaomiaomhiau miau meau miaw
miemiehmhie mie miee mieh
minminmhin min miin minn
mingmingmhing ming miing minq
miumiumhiou miou meou miow
momomho mo moo moh
moumoumhou mou moou mow
mumumhu mu muu muh
Hanyu PinyinWade-GilesGwoyeu Romatzyh
nnn
nananha na naa nah
nainainhai nai nae nay
nannannhan nan naan nann
nangnangnhang nang naang nanq
naonaonhau nau nao naw
nenone
neineinhei nei neei ney
nennennhen nen neen nenn
nengnengnheng neng neeng nenq
ngngng
nininhi ni nii nih
nianianhia nya nea niah
nianniennhian nian nean niann
niaoniaonhiau niau neau niaw
nieniehnhie nie niee nieh
ninninnhin nin niin ninn
ningningnhing ning niing ninq
niuniunhiou niou neou niow
nongnungnhong nong noong nonq
nounounhou nou noou now
nununhu nu nuu nuh
nhiu niu neu niuh
nuannuannhuan nuan noan nuann
nüe, nuenüeh, nuehnhiue niue neue niueh
nuono nhuo nuo nuoo nuoh
Hanyu PinyinWade-GilesGwoyeu Ronatzyh
ooo or oo oh
ououou our oou ow
Hanyu PinyinWade-GilesGwoyeu Ronatzyh
pap'apa par paa pah
paip'aipai pair pae pay
panp'anpan parn paan pann
pangp'angpang parng paan panq
paop'aopau paur pao paw
peip'eipei peir peei pey
penp'enpen pern peen penn
pengp'engpeng perng peeng penq
pip'ipi pyi pii pih
pianp'ienpian pyan pean piann
piaop'iaopiau pyau peau piaw
piep'iehpie pye piee pieh
pinp'inpin pyn piin pinn
pingp'ingping pyng piing pinq
pop'opo por poo poh
poup'oupou pour poou pow
pup'upu pwu puu puh
Hanyu PinyinWade-GilesGwoyeu Romatzyh
qich'ichi chyi chii chih
qiach'iachia chya chea chiah
qianch'ienchian chyan chean chiann
qiangch'iangchiang chyang cheang chianq
qiaoch'iaochiau chyau cheau chiaw
qiech'iehchie chye chiee chieh
qinch'inchin chyn chiin chinn
qingch'ingching chyng chiing chinq
qiongch'iungchiong chyong cheong chionq
qiuch'iuchiou chyou cheou chiow
quch'üchiu chyu cheu chiuh
quanch'üanchiuan chyuan cheuan chiuann
quech'üeh, ch'uehchiue chyue cheue chiueh
qunch'ünchiun chyun cheun chiunn
Hanyu PinyinWade-GilesGwoyeu Romatzyh
ranjanrhan ran raan rann
rangjangrhang rang raang ranq
raojaorhau rau rao raw
rejo, jerhe re ree reh
renjenrhen ren reen renn
rijihrhy ry ryy ryh
rongjungrhong rong roong ronq
roujourhou rou roou row
rujurhu ru ruu ruh
ruanjuanrhuan ruan roan ruann
ruijuirhuei ruei roei ruey
runjunrhuen ruen roen ruenn
ruojorhuo ruo ruoo ruoh
Hanyu PinyinWade-GilesGwoyeu Romatzyh
sasasa sar saa sah
saisaisai sair sae say
sansansan sarn saan sann
sangsangsang sarng saang sanq
saosaosau saur sao saw
sesese ser see seh
sensensen sern seen senn
sengsengseng serng seeng senq
shashasha shar shaa shah
shaishaishai shair shae shay
shanshanshan sharn shaan shann
shangshangshang sharng shaang shanq
shaoshaoshau shaur shao shaw
shesheshe sher shee sheh
sheisheishei sheir sheei shey
shenshenshen shern sheen shenn
shengshengsheng sherng sheeng shenq
shishihshy shyr shyy shyh
shoushoushou shour shoou show
shushushu shwu shuu shuh
shuashuashua shwa shoa shuah
shuaishuaishuai shwai shoai shuay
shuanshuanshuan shwan shoan shuann
shuangshuangshuang shwang shoang shuanq
shuishuishuei shwei shoei shuey
shunshunshuen shwen shoen shuenn
shuoshoshuo shwo shuoo shuoh
sissu, szusy syr syy syh
songsungsong sorng soong sonq
sousousou sour soou sow
sususu swu suu suh
suansuansuan suarn soan suann
suisuisuei swei soei suey
sunsunsuen swen soen suenn
suososuo swo suoo suoh
Hanyu PinyinWade-GilesGwoyeu Romatzyh
tat'ata tar taa tah
tait'aitai tair tae tay
tant'antan tarn taan tann
tangt'angtang tarng taang tanq
taot'aotau taur tao taw
tet'ete ter tee teh
tengt'engteng terng teeng tenq
tit'iti tyi tii tih
tiant'ientian tyan tean tiann
tiaot'iaotiau tyau teau tiaw
tiet'iehtie tye tiee tieh
tingt'ingting tyng tiing tinq
tongt'ungtong torng toong tonq
tout'outou tour toou tow
tut'utu twu tuu tuh
tuant'uantuan twan toan tuann
tuit'uituei twei toei tuey
tunt'untuen twen toen tuenn
tuot'otuo two tuoo tuoh
Hanyu PinyinWade-GilesGwoyeu Romatzyh
wawaua wa woa uah
waiwaiuai wai woai way
wanwanuan wan woan wann
wangwanguang wang waang wanq
weiweiuei wei woei wey
wenwenuen wen woen wenn
wengwengueng weng weeng wenq
wowouo wo woo woh
wuwuu wu wuu wuh
Hanyu PinyinWade-GilesGwoyeu Romatzyh
xihsishi shyi shii shih
xiahsiashia shya shea shiah
xianhsienshian shyan shean shiann
xianghsiangshiang shyang sheang shianq
xiaohsiaoshiau shyau sheau shiaw
xiehsiehshie shye shiee shieh
xinhsinshin shyn shiin shinn
xinghsingshing shyng shiing shinq
xionghsiungshiong shyong sheong shionq
xiuhsiushiou shyou sheou shiow
xuhsü, hsushiu shyu sheu shiuh
xuanhsüan, hsuanshiuan shyuan sheuan shiuann
xuehsüeh, hsuehshiue shyue sheue shiueh
xunhsün, hsunshiun shyun sheun shiunn
Hanyu PinyinWade-GilesGwoyeu Romatzyh
yayaia ya yaa yah
yaiyaiiai yai yeai yay
yanyanian yan yean yann
yangyangiang yang yeang yanq
yaoyaoiau yau yao yaw
yeyehie ye yee yeh
yii, yii yi yii yih
yinyinin yin yiin yinn
yingyinging yng yiing yinq
yoyoio
yongyungiong yong yeong yonq
youyuiou you yeou yow
yuiu yu yeu yuh
yuanyüan, yuaniuan yuan yeuan yuann
yueyüeh, yuehiue yue yeue yueh
yunyün, yuniun yun yeun yunn
Hanyu PinyinWade-GilesGwoyeu Romatzyh
zatsatza tzar tzaa tzah
zaitsaitzai tzair tzae tzay
zantsantzan tzarn tzaan tzann
zangtsangtzang tzarng tzaang tzanq
zaotsaotzau tzaur tzao tzaw
zetsetze tzer tzee tzeh
zentsentzen tzern tzeen tzenn
zengtsengtzeng tzerng tzeeng tzenq
zhachaja jar jaa jah
zhaichaijai jair jae jay
zhanchanjan jarn jaan jann
zhangchangjang jarng jaang janq
zhaochaojau jaur jao jaw
zhechehje jer jee jeh
zheicheijei jeir jeei jey
zhenchenjen jern jeen jenn
zhengchengjeng jerng jeeng jenq
zhichihjy jyr jyy jyh
zhouchoujou jour joou jow
zhuchuju jwu juu juh
zhuachuajua jwa joa juah
zhuaichuaijuai jwai joai juay
zhuanchuanjuan jwan joan juann
zhuangchuangjuang jwang joang juanq
zhuichuijuei jwei joei juey
zhunchunjuen jwen joen juenn
zhuochojuo jwo juoo juoh
zitzutzy tzyr tzyy tzyh
zongtsungtzong tzorng tzoong tzonq
zoutsoutzou tzour tzoou tzow
zutsutzu tzwu tzuu tzuh
zuantsuantzuan tzuarn tzoan tzuann
zuitsuitzuei tzwei tzoei tzuey
zuntsuntzuen tzwen tzoen tzuenn
zuotsotzuo tzwo tzuoo tzuoh