Winkielman, P. (2008).  Psychologia społeczna a neuronauki: Dominacja, separacja, czy satysfakcjonujący związek? [in Polish] Social psychology and neuroscience: Domination, separation, or a fulfilling relationship?  Psychologia Spoleczna, 3, 11–22.

 

 

Współczesna psychologia społeczna obficie korzysta z teorii i metod neuronauk. Popularnością cieszy się też nowa dyscyplina – społeczna neuronauka. W artykule ukazuję historyczne i intelektualne powody zainteresowania psychologów społecznych wyjaśnieniami biologicznymi i rozważam ich miejsce w naszej dyscyplinie. Sugeruję, że współczesna akceptacja biologicznego podejścia ma w tle osłabienie metafory komputerowej, wyraźnie rozdzielającej mózg i umysł, oraz docenienie konieczności wielopoziomowej analizy zachowań społecznych. Podkreślam też rozwój nowych, potężnych technologii, a także postępy w zakresie pojęć oraz wnioskowania o zmiennych psychologicznych z danych biologicznych. Dzięki tym postępom badania psychofizjologiczne pomagają identyfikować nowe zjawiska, jak i rozstrzygać teoretyczne debaty w psychologii społecznej. Ilustruję to przykładami z dziedziny postrzegania społecznego i emocji. Ukazuję też niebezpieczeństwa wynikające z naiwnej interpretacji danych fizjologicznych i podkreślam unikalność psychologicznego poziomu analizy. W konkluzji stwierdzam, że psychologia społeczna i neuronauki są sobie wzajemnie potrzebne, a nawet niezbędne.

 

 

Contemporary social psychology makes rich use of theories and methods from neuroscience. The new discipline of social neuroscience also enjoys much popularity. In this article, I show historical and intellectual reasons behind the interest of social psychologists in biological explanations, and consider the role of such explanations in our discipline. I suggest that the background of the current acceptance of biological approaches lies in the weakening of the computer metaphor that sharply separated the mind and the brain, and in an improved understanding of the necessity for the multilevel analysis of social behavior. I also emphasize the development of powerful new technologies, conceptual advances, and an improvement in inferences about psychological variables from biological data. Due to these advances, psychophysiological research helps us identify new phenomena and solve theoretical debates in social psychology. Throughout this article, I also show dangers that come from naďve interpretation of physiological data, and highlight the uniqueness of psychological level of analysis. In conclusion, I state that social psychology and neuroscience not only need, but might be necessary for each other.